Onze algemene voorwaarden

klik op de link hier beneden indien je ze graag wilt downloaden

Algemene Voorwaarden TwoBrands BV

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 TwoBrands BV: De besloten vennootschap TwoBrands BV, statutair gevestigd te Hooge Mierde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60620862, waar tevens de direct of indirect verbonden ondernemingen onder vallen.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan TwoBrands BV een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Diensten: alle activiteiten die TwoBrands BV uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder zijn zeker te verstaan het leveren van producten en diensten, programmeren, webhosting en eventuele andere werkzaamheden die TwoBrands BV uitvoert.

1.4 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door TwoBrands BV. Hier valt zeker onder te verstaan: door TwoBrands BV ontwikkelde websites, programmeren, grafisch ontwerp, dtp, drukwerk alle vormen van grafische vormgeving en drukwerk.

1.5 Webhosting: Een dienst die aan particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website. In deze algemene voorwaarden wordt het begrip webhosting in zijn meest omvattende definitie gehanteerd.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van TwoBrands BV en tevens alle overeenkomsten die TwoBrands BV aangaat met haar opdrachtgevers.

1.7 De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met TwoBrands BV.

1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.10 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TwoBrands BV deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

  

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn dertig (30) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

2.2 TwoBrands BV is gerechtigd tijdens de looptijd van een overeenkomst betreffende het leveren van diensten de prijzen tussentijds te verhogen, met inachtneming van een redelijke termijn. Indien TwoBrands BV overgaat tot een prijsverhoging die groter is dan tien (10) procent van de oorspronkelijke prijs, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomsten te ontbinden op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

2.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 2.2, mag TwoBrands BV de prijzen jaarlijks verhogen met een percentage indien deze (maximaal) gelijke trend houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2007 = 100) zonder dat de opdrachtgever het recht toekomst van onmiddellijke ontbinding.

2.4 Indien zich een verhoging van de door TwoBrands BV te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de Opdrachtgever is en waarop TwoBrands BV geen invloed kan uitoefenen, kan TwoBrands BV ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat Opdrachtgever gehouden is TwoBrands BV te betalen voor het reeds door TwoBrands BV geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat opdrachtgever een door TwoBrands BV uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en TwoBrands BV akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

3.2 Hetgeen bepaald in artikel 3.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website van TwoBrands BV alsmede een schriftelijke overeengekomen overeenkomst.

3.2a Een overeenkomst via de website van TwoBrands BV komt tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door opdrachtgever een opdracht is verstrekt, door TwoBrands BV deze opdracht is aanvaard èn deze aanvaarding voor opdrachtgever toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. TwoBrands BV reageert zo spoedig mogelijk. TwoBrands BV is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat TwoBrands BV de opdracht aanvaardt.

3.2b Een op schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van TwoBrands BV ondertekend door TwoBrands BV retour is ontvangen of zodra TwoBrands BV is gestart met uitvoering van de door TwoBrands BV te verrichten diensten.

3.3 Een door TwoBrands BV gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen.

3.4 Indien TwoBrands BV niet alle verzochte gegevens van opdrachtgever ter hand gesteld krijgt staat het TwoBrands BV vrij om naar eigen inzien te oordelen om de te verrichten opdracht(en) uit te voeren of te weigeren.

3.4a Indien TwoBrands BV besluit de opdracht ten uitvoer te brengen, ondanks het feit dat Opdrachtgever niet alle verzochte gegevens verstrekt heeft aan TwoBrands BV, betaalt opdrachtgever een vergoeding aan TwoBrands BV voor de extra werkzaamheden die deze tekortkoming oplevert. Dit geschiedt op basis van de door TwoBrands BV gehanteerde tarieven.

 

Artikel 4 Levering

4.1 De door TwoBrands BV te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met opdrachtgever vastgesteld. De door TwoBrands BV opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens in het bezit van TwoBrands BV zijn, waarna TwoBrands BV zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

4.2 De door TwoBrands BV vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt TwoBrands BV niet in verzuim en heeft de opdrachtgever mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

4.3 Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door TwoBrands BV mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt opdrachtgever een vergoeding aan TwoBrands BV op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

4.4 Aan de leveringsplicht van TwoBrands BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TwoBrands BV geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden.

  

Artikel 5 Prijs & Betalingen

5.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat het volledige factuurbedrag, inclusief het vermelde bedrag aan omzetbelasting, binnen veertien (14) dagen is bijgeschreven op de bankrekening van TwoBrands BV. Behoudens het bepaalden in 5.2 en 5.3.

5.2 Indien opdrachtgever een overeenkomst met TwoBrands BV aangaat waarin TwoBrands BV zich verbindt tot webhosting dient opdrachtgever voorafgaand aan de ten uitvoer legging, het in de offerte overeengekomen bedrag, te voldoen aan TwoBrands BV. Hierbij kan opdrachtgever een (1), drie (3), zes (6) of twaalf (12) maanden vooruit betalen.

5.3 Indien TwoBrands BV een andere betalingstermijn overeenkomt, zal deze betalingstermijn bindende gelding hebben, ongeacht hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden.

5.4 Eventuele onjuistheden in de facturatie door TwoBrands BV, ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichting tot betaling van het te corrigeren bedrag of de nader overeengekomen betalingstermijn. Opdrachtgever is gehouden TwoBrands BV uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum in kennis te stellen van eventuele onjuistheden in de factuur, daarmee TwoBrands BV de mogelijkheid te bieden correcties aan te brengen. Het niet protesteren binnen veertien (14) dagen wordt door TwoBrands BV geïnterpreteerd als stilzwijgende instemming.

5.5 TwoBrands BV is altijd gerechtigd opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door opdrachtgever te verlangen.

5.6 Bij niet (tijdige) betaling zal opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.

5.7 Indien opdrachtgever in gebreke of verzuim is, is opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Daarbij is opdrachtgever door TwoBrands BV gemaakte incassokosten verschuldigd.

5.8 Wanneer opdrachtgever de door TwoBrands BV geleverde diensten niet tijdig betaalt, is TwoBrands BV gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zolang de opdrachtgever achterblijft met het voldoen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst.

 

Artikel 6 Garantie

6.1 Indien het door TwoBrands BV geleverde product of dienst niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, is opdrachtgever verplicht dit binnen zeven (7) dagen na de leverdatum te melden aan TwoBrands BV. Na het verlopen van deze termijn verliest opdrachtgever het recht van reclamatie tegenover TwoBrands BV.

6.2 Voor het leveren van diensten zoals beschreven in artikel 1.3, in het bijzonder het ontwikkelen van websites of website applicaties, geld een garantie termijn van drie (3) maanden na het (op)leveren van deze diensten of producten.

6.3 Wanneer de reclamatie van opdrachtgever door TwoBrands BV gegrond wordt geacht, worden de geleverde diensten naar inziens van TwoBrands BV vervangen of vergoed.

 

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Gebruik van webhosting bij TwoBrands BV dient te geschieden op eigen risico. TwoBrands BV is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van data, tenzij dit te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van TwoBrands BV. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het adequaat bijhouden van reserve back-ups van bestanden die via webhosting diensten van TwoBrands BV op het internet worden gepubliceerd.

7.2 Indien opdrachtgever gebruikt maakt van webhosting diensten bij TwoBrands BV, staat het de opdrachtgever vrij om naar eigen inzicht informatie of anders datagegevens te publiceren, zolang dit niet in strijd is met de wet, het in jurisprudentie bepaalde of zoals dat men in het maatschappelijke verkeer betaamt.
Het is de opdrachtgever in ieder geval nimmer toegestaan om:
- het ongevraagd verzenden van E-mail met soortgelijke inhoud en/of het posten van wervende berichten in nieuwsgroepen op het   Internet (spamming). Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere dienstverlener wordt verstuurd met referentie aan een   Website, Domeinnaam, E-mail adres of andere Dienst.
- het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele   eigendomsrechten van derden.
- het openbaar maken en/of verspreiden van kinderpornografie.
- het wederrechtelijk binnendringen in andere computers of computersystemen op het Internet (hacking).
- seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.

7.3 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van opdrachtgever, is TwoBrands BV gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.
Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal TwoBrands BV haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

7.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die TwoBrands BV mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 
7.5 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan TwoBrands BV. Als opdrachtgever dit nalaat, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die TwoBrands BV als gevolg daarvan lijdt.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van TwoBrands BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

8.2 De aansprakelijkheid van TwoBrands BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever TwoBrands BV onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en TwoBrands BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

8.3 Aansprakelijkheid van TwoBrands BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.4 Indien TwoBrands BV webhosting diensten faciliteert, is opdrachtgever altijd zelf verantwoordelijk voor het maken back-ups van datagegevens.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart TwoBrands BV van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.

8.6 Wanneer TwoBrands BV onverhoopt hetgeen bepaald in lid 8.4 en 8.5 wel aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is TwoBrands BV hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is TwoBrands BV slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken.

8.7 Opdrachtgever vrijwaart TwoBrands BV voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van TwoBrands BV.

8.8 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. TwoBrands BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. TwoBrands BV is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 TwoBrands BV is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen

onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9.2 TwoBrands BV is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar TwoBrands BV weinig of geen invloed op kan uitoefenen. TwoBrands BV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie TwoBrands BV een overeenkomst is aangegaan.

9.3 Naast het bepaalde in lid 9.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

 

Artikel 10 Duur overeenkomst en beëindiging

10.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.

10.3 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengt, tenzij opdrachtgever of TwoBrands BV de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de betreffende periode.

10.4 Beide partijen, zowel opdrachtgever als TwoBrands BV, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

10.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 10.4 kan TwoBrands BV de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
- Aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.
- Ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
- Het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan   voldoen.
- Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de

overeenkomst met TwoBrands BV  voortvloeiende verplichting.
- Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden.
- Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van TwoBrands BV.
- Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel aldan niet aangetekend schrijven.
- Bij terugkerende betalingsproblemen.
- TwoBrands BV zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 10.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.6 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 10.4 en 10.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die TwoBrands BV voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.7 TwoBrands BV behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien TwoBrands BV overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij opdrachtgever hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 11 Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

11.1 Het door in het kader van de overeenkomst TwoBrands BV geleverde blijft eigendom van TwoBrands BV totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met TwoBrands BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door TwoBrands BV ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij TwoBrands BV, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

11.3 Het in artikel 11.2 bepaalde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel. TwoBrands BV is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met artikel 11.3 verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van €5.000,00, onverminderd het recht van TwoBrands BV om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 12.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij TwoBrands BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 Opdrachtgever en TwoBrands BV zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.